หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
อาคารสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ (ตรงข้ามศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7428-(8011), (8012)

---------------------------------------------

Quality Assurance Unit (QA)
Administration Building 
Faculty of Science, Prince of Songkla University
15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 
Tel: +66 74 28(8011), (8012)