ประชุม แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์