ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิทยาศาสตร์