ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 4/2560
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์