กิจกรรม “เตรียมความพร้อมรับการประเมิน EdPEx300” สำหรับ หัวหน้าภาควิชา 
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดาวน์โหลด : เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

[ชมภาพกิจกรรม]