“เตรียมรับการตรวจประเมินโครงการ EdPEx200 (300 คะแนน)” ครั้งที่ 2
ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน  รัตนเลิศ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
มาให้คำปรึกษา และซ้อมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน EdPEx300 เสมือนจริง 
แก่ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์

[ชมภาพกิจกรรม]