กิจกรรม “เตรียมความพร้อมรับการประเมิน EdPEx300” สำหรับทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วย
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม  2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

[ชมภาพกิจกรรม]