เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน  รัตนเลิศ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

[ชมภาพกิจกรรม]