ประชุมความคืบหน้า EdPEx
วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์