ประชุม OFI
วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์