ประชุม OFI (ทีมบริหาร และหัวหน้างาน/หน่วย)
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์