ประชุม EdPEx หมวด 5
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1