ประชุม เรื่อง การเตรียมรับการประเมิน EdPEx (ทีมบริหาร และหัวหน้างาน/หน่วย)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์