ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า EdPEx (ทีมบริหาร และหัวหน้างาน/หน่วย)
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์