ประชุม EdPEx (ทีมบริหาร และหัวหน้างาน/หน่วย)
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิทยาศาสตร์