เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน EdPEx300 โดยที่ปรึกษาจาก สกอ. ครั้งที่ 1
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.15 น. 
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์