ประชุมความคืบหน้า EdPEx
วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

ประชุม OFI
วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

ประชุม OFI (ทีมบริหาร และหัวหน้างาน/หน่วย)
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

ประชุมพิจารณารายงาน EdPEx300
วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

ประชุม EdPEx หมวด 5
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1