ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิทยาศาสตร์