ประชุม เรื่อง การคิดค่า FTE
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 5 คณะวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผน
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา