ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
และประธานหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561
เรื่อง การรายงานค่า FTE ของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์