ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
และประธานหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์