ประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์