การดำเนินการเกี่ยวกับ AUN-QA ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าประชุม

ดร. ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน คลัง และพัสดุ

ผศ. ดร.สุทธิดา  รักกะเปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา

นางสาวกฤตยภร  คุ่มเคี่ยม หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์ หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวพรรนีย์  พูลสวัสดิ์ หน่วยทะเบียนและประเมินการศึกษา

นางสาวชนกพร  โปติบุตร หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ

นางสาวสุนิสา  มีเสน  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวศิโรรัตน์  ดิสโร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา