ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิทยาศาสตร์

ประชุม เรื่อง การคิดค่า FTE
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 5 คณะวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผน
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
และประธานหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
และประธานหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561
เรื่อง การรายงานค่า FTE ของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์