นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

     คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยขึ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2539 เพื่อปูแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์ในคณะฯ และวางแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลัก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 20 คณะวิชา (5 สาขาวิชา) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระยะเริ่มต้น และเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แล้วจัดทำเป็นคู่มือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ สิงหาคม 2544 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะฯ ตามกรอบนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัย และในปี 2545 คณะฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนำร่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทย โดยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ซึ่งจัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมี 10 คณะวิชา 6 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้คณะฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านประกันคุณภาพกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

สำหรับนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ กำหนดไว้ดังนี้

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

 1. ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 2. ใช้ 11 องค์ประกอบคุณภาพต่อไปนี้ เป็นแนวทางในการสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

          องค์ประกอบที่ 1    ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน

          องค์ประกอบที่ 2    การเรียนการสอน

          องค์ประกอบที่ 3    กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

          องค์ประกอบที่ 4    การวิจัย

          องค์ประกอบที่ 5    การบริการวิชาการแก่สังคม

          องค์ประกอบที่ 6    การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          องค์ประกอบที่ 7    การบริหารจัดการ

          องค์ประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ

          องค์ประกอบที่ 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

          องค์ประกอบที่ 10  ความสัมพันธ์ของคณะฯ กับสังคมและชุมชนภาคใต้

          องค์ประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ์

 1. ให้มีระบบประเมินคุณภาพภายใน ทั้งระดับภาควิชา/หน่วยงาน และระดับคณะ
 2. พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ โดยเน้น 2 ด้าน คือ การสร้างระบบและกลไกประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพภายใน
 3. วิจัยควบคู่กับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน
 4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก

แนวทางการดำเนินงาน

 1. เสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับใน คณะวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กำหนดองค์ประกอบ จำเป็นในการผลิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
 3. กำหนดให้มีหน่วยงาน/คณะกรรมการทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ การประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 4. ศึกษาสถานภาพการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะฯ จัดกิจกรรมเสริมเมื่อดำเนินการไประยะหนึ่ง เพื่อนำผลมาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ