บุคลากร

 

         

นางสาวเจนวดี หิรัญรัตน์

นักวิชาการอุดมศึกษา
งานแผนและประกันคุณภาพ

โทร. 0 7428 8011, 089-4660226
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานที่รับผิดชอบ 
- EdPEx 
- AUN QA (เฉพาะกิจกรรมการประเมิน)

 

 

      image