ประวัติความเป็นมา

          คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2539 เพื่อปูแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์ในคณะฯ และวางแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลัก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 20 คณะวิชา (5 สาขาวิชา) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระยะเริ่มต้น และเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แล้วจัดทำเป็นคู่มือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ สิงหาคม 2544 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะฯ ตามกรอบนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัย

          นอกจากนี้ เมื่อตุลาคม 2545 คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ ( Benchmarking)” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 3 คณะวิชา คือ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช และรามาธิบดี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการนำร่องสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยใช้กระบวนการทำ Benchmarking : ซึ่งเริ่มจากการประเมินตนเองของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา/คณะวิชา โดยใช้เกณฑ์ Baldrige Education Criteria โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ และมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาโครงการ จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำให้คณะฯได้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดที่ควรปรับปรุงในแต่ละหัวข้อ และใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ (Best Practices) ระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน และได้นำ Best Practices ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในคณะฯ ต่อไป