• คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์

• คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์

• คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์